دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، اسفند 1401 

علمی پژوهشی-فارسی

تأثیر میزبان‌های مختلف غلات بر ویژگی‌های رشد جمعیتی شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

صفحه 1-17

10.22055/ppr.2022.17885

سجاد پاشایی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی؛ بهرام ناصری


علمی پژوهشی-فارسی

القای مقاومت در برنج علیه Pyricularia oryzae با دو گونه ریزوباکتر محرک رشد گیاه

صفحه 133-147

10.22055/ppr.2023.17996

افسانه زکریازاده؛ فاطمه شهریاری؛ علی اکبر عبادی؛ مریم خشکدامن


ارزیابی کارایی جدایه‌های بومی قارچBeauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

صفحه 149-163

10.22055/ppr.2023.18030

ریحانه غلامی قوام آباد؛ سیده معصومه زمانی؛ یزدانفر آهنگران؛ فرزانه کازرانی؛ ابراهیم زرقانی