دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، مرداد 1402 

گزارش کوتاه-انگلیسی

Effect of mating number on longevity and fecundity of the predatory mite Euseius scutalis (Acari: Phytoseiidae)

صفحه 119-127

10.22055/ppr.2023.44051.1698

Parviz Shishehbor؛ Ali Zergani؛ Fatemeh Naser Nakhai؛ Elham Riahi