درباره نشریه

مجله علمی کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ 23/10/87  کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی، علوم و مهندسی آبیاری منشعب گردید. این مجله به استناد نامه شماره 107510/11/3/89 مورخ 17/12/89 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان مجله تخصصی گیاه پزشکی با درجه علمی پژوهشی منتشر می شود.

با کمال مسرت به اطلاع می رساند که مجله علمی کشاورزی، طبق نامه شماره 22140/ا.پ به تاریخ 12/12/88 و سریال 18382 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردیده است.