اهداف و چشم انداز

اهداف مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت آفات و بیماری های گیاهی توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در چهار شماره در سال منتشر می­شود.