تماس با ما

کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده کشاورزی ـ دفتر مجله علمی کشاورزی گیاه‌پزشکی

 تلفن 19ـ 3330011 (0611) داخلی 3032 و تلفکس 33333785 (061) صورت گیرد..

نشانی و پست الکترونیکی:      PlantProtectionAhvaz@gmail.com


CAPTCHA Image