تماس با ما

کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده کشاورزی ـ دفتر مجله علمی کشاورزی گیاه‌پزشکی

 تلفن 14ـ 33226600 (061) داخلی 3032 صورت گیرد.
شماره همراه مدیر داخلی مجله (دکتر همتی): 09113765896

نشانی و پست الکترونیکی:     
 PlantProtectionAhvaz@gmail.com

PlantProtection@scu.ac.ir


CAPTCHA Image