فرایند پذیرش مقالات

سیاست داوری نشریه گیاه پزشکی 

  1. کلیه مقالات ارسالی به نشریه گیاه پزشکی به روش داوری تخصصی دوسو ناشناس (Double-Blind) مورد ارزیابی دقیق و تخصصی قرار می گیرند.
  2. تصمیم نهایی در خصوص هر مقاله بر اساس داوری اولیه توسط دبیر تخصصی و سپس بر اساس نظرات نهایی داوران اتخاذ می گردد. 
  3. مقاله ارسالی نباید قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشد.

فرایند بررسی مقالات در نشریه گیاه پزشکی