بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران-1401

 

12 تا 15 شهریور 1401، تهران

http://24ippc.areeo.ac.ir/