بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 

17 تا 20 شهریور 1399، زنجان

http://24ippc.areeo.ac.ir/