کنفرانس بین المللی تنوع زیستی و حشره شناسی (ICBEE)-ترکیه-2022