فرم ها و فایلهای ضروری نشریه

ارسال فرم های زیر در زمان ارسال مقاله الزامی است. لازم است نویسنده مسئول مقاله فرمهای زیر را امضا و در زمان ارسال مقاله ارسال نماید.