نویسنده = محمد مهدی فقیهی
ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی


وقوع و پراکنش بیماری موزاییک باکتریایی گندم در جنوب ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-74

10.22055/ppr.2021.17081

مصطفی نصیری؛ حشمت الله رحیمیان؛ محمد مهدی فقیهی؛ ولی الله بابایی زاد