اعضای هیات تحریریه

 

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/
plantprotectionscu.ac.ir

مدیر مسئول

فرخی نژاد، رضا

بیماری شناسی گیاهی- مدیریت بیماری های خاکزاد استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~farokhi.reza
farokhi-rezayahoo.com

سردبیر

راسخ، آرش

مدیریت تلفیقی آفات، زنبورعسل، اکولوژی و رفتارشناسی حشرات استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~arashrasekh
a.rasekhscu.ac.ir
0000-0002-4688-5049

مدیر داخلی

همتی، سید علی

حشره شناسی کشاورزی استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~sa.hemmati
sa.hemmatiscu.ac.ir
0000-0003-3653-0428

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سرآاو، جوز ادواردو

سم شناسی زیست محیطی، آفت‌کش‌ها استاد دپارتمان زیست شناسی عمومی، دانشگاه فدرال ویکوسا، برزیل

lattes.cnpq.br/6663553463256293
jeserraoufv.br
0000-0002-0477-4252

نوری‌یوکی، سوزوکی

اکولوژی و تکامل حشرات دانشیار، دانشکده کشاورزی و علوم دریایی، دانشگاه کوچی، کوچی، ژاپن

noriyuki.moo.jp/home/english
nsuzukikochi-u.ac.jp
0000-0002-7483-0758

اعضای هیات تحریریه

جلالی سندی، جلال

حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی حشرات استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/en/~jjalali
jjalaliguilan.ac.ir
0000-0002-4917-1068

خداکرمیان، غلام

بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

agr.basu.ac.ir/~khodakaramian
khodakaramianbasu.ac.ir
0000-0002-9500-5888

شمس بخش، مسعود

بیماری های گیاهی- ویروس شناسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shamsbakhsh
shamsbakhshmodares.ac.ir
0000-0003-2923-2668

ضیایی، معصومه

حشره شناسی کشاورزی- سم شناسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir

عبداله زاده، جعفر

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~jabdollahzadeh/
j.abdollahzadehuok.ac.ir
0000-0001-8642-1401

فتحی پور، یعقوب

اکولوژی حشرات استاد، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~fathi
fathimodares.ac.ir
0000-0002-7963-5409

مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا

بیماری‌ شناسی‌ گیاهی- قارچ‌ شناسی استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

rmostofi.home.shirazu.ac.ir/
rmostofishirazu.ac.ir
0000-0001-5572-918X

مهرابی کوشکی، مهدی

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~mhdmhrb
mhdmhrbscu.ac.ir

مهرابی، رحیم

بیوتکنولوژی میکروبی- برهمکنش مولکولی پاتوژن و میزبان دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

mehrabi.iut.ac.ir/
mehrabicc.iut.ac.ir
0000-0002-5098-9123

واهه میناسیان

بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

lib.scu.ac.ir/-/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
v_minasyanyahoo.com