شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تاکنون دو گونه از شب‌پره‌های جنس Sesamia Guenée, 1852 به نام های Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827) وS. cretica Lederer, 1857 به عنوان آفات کشاورزی از ایران گزارش‌ شده است. تحقیق حاضر به روش DNA بارکدینگ و به منظور تأیید شناسایی‌های مورفولوژیک موجود و یافتن راهی برای تشخیص سریع و مطمئن این دو گونه در زمان عدم دسترسی به تخصص تاکسونومیک انجام گردید. نمونه‌‌ها از روی گیاهان میزبان ذرت، نیشکر و برنج در استان‌های خوزستان و فارس جمع‌آوری و به روش تاکسونومی کلاسیک شناسایی شد. پس از استخراج DNA از نمونه‌ها با استفاده از آغازگرهای مناسب، ژن COI تکثیر و توالی‌یابی شد. پس از همردیف سازی توالی‌ها، بارکد گپ تخمین زده شد و میزان واگرایی نوکلئوتیدها مشخص شد. فواصل ژنتیکی بین این دو گونه به همراه پنج گونه نزدیک دیگر از جنس Sesamia توسط درخت اتصال همسایه (Neighbour-joining) نمایش داده شد. بدین منظور از مدل جایگزینی نوکلئوتیدی (K2P) استفاده شد. نتایج حاصله گونه‌های S. nonagrioides و S. cretica را به خوبی از هم متمایز نمود و شناسایی‌های مورفولوژیک را تایید کرد. استفاده از این نتایج در شناسایی سریع و دقیق دو گونه مذکور و نیز شناسایی مراحل نابالغ آنها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of two stem borers, Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) and S. cretica by DNA barcoding

نویسندگان [English]

  • Neda Mehravar 1
  • Mehdi Esfandiari 2
  • Pegah Soheilifar 2
چکیده [English]

Two species of the genus Sesamia, Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827) and S. cretica Lederer, 1857, have been reported as agricultural pests in Iran. DNA barcoding was used to confirm morphological identifications and achieve a reliable and rapid species identification of these pests when the expertise is limited. Specimens were sampled from host plants of maize, sugarcane and rice in Khuzestan and Fars provinces and identified by classical taxonomy. The COI region was amplified from extracted DNA by appropriate primers and sequenced. The sequences were aligned and barcode gap, nucleotide divergence were calculated. Genetic distances between sequences of the two mentioned species and five closely related Sesamia species were evaluated based on a Neighbour-joining tree, using the Kimura 2-parameter distance model. Results could make a satisfactory species delineation and approved morphological identifications for S. nonagrioides and S. cretica. It is recommended to use these results for a rapid and precise species identification of these two species both in the immature and adults stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stem borer pests
  • COI
  • DNA barcoding
  • Sesamia nonagrioides
  • Sesamia cretica