اعضای هیات تحریریه

 

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/
plantprotectionscu.ac.ir

مدیر مسئول

شیشه بر، پرویز

حشره شناسی کشاورزی- کنترل بیولوژیک استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~pshishehbor
parvizshishehborgmail.com
0000-0001-7843-4317

سردبیر

راسخ، آرش

مدیریت تلفیقی آفات، زنبورعسل، اکولوژی و رفتارشناسی حشرات استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~arashrasekh
a.rasekhscu.ac.ir
0000-0002-4688-5049

مدیر داخلی

همتی، سید علی

حشره شناسی کشاورزی استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~sa.hemmati
sa.hemmatiscu.ac.ir
0000-0003-3653-0428

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سرآاو، جوز ادواردو

سم شناسی زیست محیطی، آفت‌کش‌ها استاد دپارتمان زیست شناسی عمومی، دانشگاه فدرال ویکوسا، برزیل

lattes.cnpq.br/6663553463256293
jeserraoufv.br
0000-0002-0477-4252

فرید فرجی

کنه شناسی محقق ارشد در گروه Eurofins MITOX، هلند

scholar.google.com/citations?user=HzPwELMAAAAJ&hl=en
f.farajiuva.nl

نوری‌یوکی، سوزوکی

اکولوژی و تکامل حشرات دانشیار، دانشکده کشاورزی و علوم دریایی، دانشگاه کوچی، کوچی، ژاپن

noriyuki.moo.jp/home/english
nsuzukikochi-u.ac.jp
0000-0002-7483-0758

اعضای هیات تحریریه

راسخ، آرش

مدیریت تلفیقی آفات، زنبورعسل، اکولوژی و رفتارشناسی حشرات استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~arashrasekh
a.rasekhscu.ac.ir
0000-0002-4688-5049

ضیایی، معصومه

حشره شناسی کشاورزی- سم شناسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~m.ziaee
m.ziaeescu.ac.ir
0000-0002-8133-1789

عظیمی، صدیقه

بیماری‌شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

agri.scu.ac.ir/~s.azimi
s.azimiscu.ac.ir
0000-0001-6922-4043

مستوفی‌زاده قلمفرسا، رضا

بیماری‌ شناسی‌ گیاهی- قارچ‌ شناسی استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

rmostofi.home.shirazu.ac.ir/
rmostofishirazu.ac.ir
0000-0001-5572-918X