کلیدواژه‌ها = تحمل
بررسی شدت واکنش و علایم‌ آلودگی در ارقام مرکبات حساس به ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات در شرایط گلخانه

دوره 45، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-14

10.22055/ppr.2022.17660

سید مهدی بنی هاشمیان؛ احمد روحی‌بخش؛ نیلوفر پژوهش؛ مالک قاسمی


ارزیابی حساسیت ده ژنوتیپ مرکبات به "Candidatus Liberibacter asiaticus" عامل بیماری میوه‌سبز مرکبات

دوره 44، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-18

10.22055/ppr.2021.17131

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ سعیده رجایی؛ مژده ملکی