توسعه راهبرد مدیریت ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Walk) در مزارع کشاورزان در استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

     برنج از  مهمترین محصولات غذایی در دنیا است. برای پایین آورن خسارت ساقه خوار نواری برنج ، ‌ مدیریت این آفت در برنج ضروری است. نتایج بررسی­های دوساله قبلی نشان داد که  تلفیق دو روش   (کنترل مکانیکی  و بیولوژیکی) می­تواند در کاهش میزان خسارت ساقه خوار مؤثر باشد. برای تأیید این امر، خصوصاً به­کارگیری کنترل مکانیکی که از نظر اقتصادی و زیست محیطی روشی مناسب می­باشد، تحقیق حاضر در شرق (شهرستان نکا)، مرکزی (شهرستان بابل) و غرب (شهرستان نور) استان مازندران  روی برنج رقم طارم هاشمی در زمین زارعین انجام شد. تیمار­های مورد بررسی، کنترل ساقه خوار نواری با چهار روش شامل: فقط مکانیکی، مکانیکی -  بیولوژیکی، مکانیکی- بیولوژیکی – شیمیایی و فقط شیمیایی (روش معمول کشاورزان)  بوده است. آماربرداری از درصد خوشه‌های سفید شده و عملکرد تیمارها قبل از برداشت به­عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SAS انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها در آزمایش از آزمون­های One-Way ANOVA  و برای تعیین اختلاف بین گروه ها از آزمون دانکن استفاده شد. تفاوت معنی‌داری بین درصد خوشه­های سفید شده و عملکرد در سطح 1 درصد دیده شد. بیشترین درصد خوشه­های سفید شده (2/14 درصد) در تیمار فقط سمپاشی مشاهده گردید که در گروه (الف) قرار گرفت و بقیه تیمارها در گروه (ب) قرار گرفتند. همچنین تفاوت     معنی­داری بین تیمارها از نظر میزان عملکرد مشاهده گردید و تیمار روش معمول کشاورزان با کمترین میزان عملکرد (3854 کیلو گرم شلتوک در هکتار) در گروه (الف) و تیمار مکانیکی- بیولوژیکی- سمپاشی با بیشترین میزان عملکرد (5110کیلوگرم شلتوک در هکتار) همراه با دو تیمار دیگر در گروه (ب) قرار گرفتند.

عنوان مقاله [English]

Development of Strategies of Rice Striped Stem Borer (Chilo suppressalis Walk) Management in Farmers, Field in Mazandaran province

چکیده [English]

Rice is the world's most important food crop. To decrease the damage of  rice pests, development of insect pest management strategies in rice is necessary. Biennial results for determination of a suitable method to control striped stem borer in rice showed that integration of two methods of control (biological and mechanical) is a feasible effort to reduce stem borer infestation. To assure this result, The current study was carried out at the farmers' field on Hashemi Tarom variety in east (Neka city), center (Babol city) and west (Noor city) of Mazandaran province with the purpose of determining the efficiency of the two control methods especially, mechanical control, because of its economic and environmental properties. The experiment was carried out in randomized complete design with 4 treatments (Mechanical control, Mechanical-biological control, Mechanical- Biological-chemical control and usual method of farmer, namely two times application in first and second generation) and 3 replications. Whiteheads and yield were measured  before harvesting. Data were compared by one-way Analysis Of Variance (ANOVA) followed by Duncan test. The parameters were analyzed by using the SAS software. Results showed that there were significant differences among different control methods. The highest mean of whitehead rate (14.2%) and the lowest mean yield (3.854 t/h) occurred in the conventional method (P<0.05). There were no significant differences among other control methods. The results of this study showed the efficiency of the mechanical method.