تاثیر ارقام مختلف چغندر روی جمعیت خرطوم بلند چغندر قندLixus incanescens (Col.: Curculionidae) و دشمنان طبیعی آن در شرایط مزرعه ای استان خراسان رضوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

چکیده

خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند، Lixus incanescens Boh.، یکی از آفات مهم چغندرقند در استان خراسان رضوی است. در این پژوهش تراکم جمعیت خرطوم­بلند چغندرقند،تنوع گونه­ای دشمنان طبیعیآن و درصد پارازیتیسم لاروی روی گیاهان شش رقم چغندرقند به نام­های اردبیلی، ارس، پرشیا، فلورس، لاتیتیا و روزیر در یک مزرعه آزمایشی در دو سال 1391 و 1392 مطالعه شد. در هر دو سال، کمترین تراکم تخم­ها و لاروهای سرخرطومی روی رقم ­پرشیا مشاهده گردید. در این تحقیق، یک گونه زنبور پارازیتویید لارو، Bracon intercessor Neesو سه گونه شکارگر تخم Nabis punctatus A. Costa، Orius niger Wolf. و Chrysoperla carnea Steph.جمع­آوری و شناسایی شدند.در بین دشمنان طبیعی این سرخرطومی، زنبور پارازیتویید B. intercessorبیشترین درصد فراوانی نسبی را داشت. شاخص تنوع شانون برای گونه­های دشمنان طبیعی روی رقم­ پرشیا بیشترین بود. مقدار شاخص شباهت موریسیتا- هورن برای ترکیب گونه­ای دشمنان طبیعی بین شش رقم­ چغندرقند بین 973/0 تا 1 بدست آمد. در هر دو سال، بیشترین درصد پارازیتسیم لاروی روی رقم پرشیا (به ترتیب 2/62 و 5/73 درصد) مشاهده گردید. همچنین، درصد ماده­های زنبور پارازیتویید ظاهر شده روی گیاهان آلوده به سرخرطومی در رقم­های پرشیا و لاتیتیا در مقایسه با رقم­های اردبیلی، ارس و فلورس به طور معنی­داری بیشتر بود. بنابراین، می­توان نتیجه­گیری کرد که کشت رقم پرشیا در تلفیق با کاربرد زنبور پارازیتوییدB. intercessorمی­تواند در برنامه­های مدیریت تلفیقی L. incanescens در مزارع چغندرقند مفید باشد.
                                                                                                                                                                            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different cultivars of sugar beet on population density of the sugar beet weevil Lixus incanescens (Col.: Curculionidae), and its natural enemies under field condition in Razavi Khorasan province

چکیده [English]

The sugar beet weevil, Lixus incanescens Boh., is an important pest of sugar beet in Razavi Khorasan province. In this research, population density of sugar beet weevil, diversity of its natural enemies, and percentage of larval parasitism were studied on six sugar beet cultivars including Ardabili, Aras, Persia, Flores, Laetitia and Rosirewere studied in an experimental field during 2012 and 2013. In two years, the lowest densities of sugar beet weevil eggs and larvae were observed on Persia. In this study, one larval parasitoid species Bracon intercessor Nees, and three egg predator species: Nabis punctatus A. Costa, Orius niger Wolf. and Chrysoperla carnea Steph. were collected and identified. Amongst the natural enemies of this weevil, B. intercessor had the highest relative abundance. The Shannon diversity index for the complex of natural enemies was greatest on Persia. The value of Morisita–Horn index for the complex of natural enemies between the six sugar beet cultivars were calculated 0.973 to 1. In two years, the highest percentage of larval parasitism was observed on Persia (62.2 and 73.5%, respectively). Furthermore, the percentage of parasitoid females emerged on the weevil-infested plants in Persia and Laetitia was significantly higher than on Ardabili, Aras and Flores. Therefore, it can be concluded that the cultivation of Persia cultivar integrated with using of larval parasitoid B. intercessorcould be useful in the integrated management programs of L. incanescens in sugar beet fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weevil
  • Natural Enemies
  • species richness and abundance
  • parasitism
  • host plants