دوره و شماره: دوره 37، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-132