اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga cerealella (Oliver)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دکتری حشره شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران


عنوان مقاله [English]

Toxicity of plant essential oils three on physiological activity of fourth instar larvae of Sitotroga cerealella (Oliver)

نویسندگان [English]

  • S. Mahmoudvand 1
  • J. Shakarami 2
  • M. Alirezaei 3
  • Sh. Jafari 2
  • M. Mardani- Talaee 4
1 PhD Student, Agricultural of entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Khorramabad-Lorestan University, Lorestan, Iran
2 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Khorramabad-Lorestan University, Lorestan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Khorramabad-Lorestan University, Lorestan, Iran
4 PhD, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Khorramabad-Lorestan University, Lorestan, Iran