کلیدواژه‌ها = Biodiversity
Biodiversity of ants (Hym. Formicidae) in different urban environments, a case study in Shiraz,, Iran

دوره 46، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-71

10.22055/ppr.2023.43725.1691

Sepideh Farajollahzadeh؛ Leila Ramezani؛ Shima mohammadi


تاثیر کشت نواری گوجه‌فرنگی و شبدر در کنترل شته جالیز Aphis gossypii Glover

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 67-80

10.22055/ppr.2019.15482

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی


بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

دوره 40، شماره 3، مهر 1396، صفحه 39-52

10.22055/ppr.2017.18484.1264

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان