دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 1-143