نویسنده = سید علی همتی
The effect of temperature on the bionomics of Trichogramma euproctidis (Hym.: Trichogrammatidae) parasitizing the tomato fruitworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 73-86

10.22055/ppr.2023.42910.1677

Nazanin Atashi؛ Parviz Shishehbor؛ Ali Asghar Seraj؛ Arash Rasekh؛ Seyed Ali Hemmati؛ Todd A. Ugine